Салхины цэвэрлэх нүүрсний нунтаглах хүчин чадлыг тооцох