Уурхайн тэсэлгээний чичиргээний барилга байгууламжид үзүүлэх нөлөө