Хурдны цементийн тогтворжсон хайрганы суурийн тэгш байдлыг хянах гол цэгүүд