hammermill vs osha хариуцлагын хэргийн судалгааны асуултууд