Үүрийн хүнд үйлдвэрийн салбарын гүн танхимын бутлуур хэрэгслүүд барилгын ажил