Бөөн нүүрсний цохилтын эсрэг дурангийн үр нөлөө бий юу