Байгалийн элсний нягтралын стандарт нягтрал нь хэтрэхгүй байх ёстой