Өндөр хүчдэлийн шугамын ойролцоо тэсэлгээний журам