Аюулгүй ажиллагааны техникийн ажиллагааны дүрмийг зөрчиж алх